Podmienky Používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu TopCena.sk je fyzická osoba nepodnikateľ – Bc. Daniel Drnák, bytom Pod Brezinou 51, Trenčín 911 01 (ďalej len prevádzkovateľ).
 2. Spotrebiteľské fórum TopCena.sk je verejný internetový portál (ďalej len portál), ktorý poskytuje fyzickým i právnickým osobám komerčné i nekomerčné služby.
 3. Prevádzkovateľ portálu má právo rozhodnúť, ktoré služby budú zadarmo, a ktoré budú platené.
 4. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli sa spravuje týmito Podmienkami používania (ďalej len Podmienky).
 5. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto Podmienkach. Používatelia využívajú služby poskytované na portáli TopCena na vlastné riziko. Berú týmto na vedomie, že môžu byť vystavení rôznym obsahom. Niektoré z nich môžu byť pre toho ktorého používateľa nevhodné, neslušné, urážajúce a podobne. Používateľ pristupuje k obsahu portálu s týmto vedomím.
 6. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom.

 

II. Registrácia používateľa

 1. Užívateľ nemá povinnosť sa pri používaní portálu registrovať, zaregistrovaný požívateľ má však viac možností a poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť rozsah týchto služieb.
 2. Informácie poskytnuté užívateľom pri registrácii musia byť pravdivé. V prípade, že sa poskytnuté údaje zmenia, používateľ je povinný ich do jedného mesiaca opraviť.

 

III. Zrušenie registrácie

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť registráciu používateľovi, ktorý porušuje tieto Podmienky a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, uchovávať informácie zadané používateľom na portáli, pokiaľ to sám uzná za vhodné. Uchovaná a zverejnená môže zostať aj všetka komunikácia a činnosť používateľa na portáli ako aj jeho príspevky a komentáre, ktoré boli v čase jeho registrovaného prístupu verejné, pokiaľ o tom prevádzkovateľ nerozhodne inak.

 

IV. Súkromie používateľa

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovenia zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobné údaje” a „zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom portálu a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám (používateľom).
 2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto Podmienok rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

 

V. Google Analytics

 1. Tento portál využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len Google). Služba Google Analytics používa tzv. “Súbory cookie”, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Informácie o používaní tohto portálu (vrátane adresy IP) generované súborom cookie sa prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam.
 2. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetového portálu používateľmi, na zostavenie prehľadov o aktivite portálu pre prevádzkovateľa portálu a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním portálu, iných webových stránok a internetu.
 3. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany za predpokladu, že to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google.
 4. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať IP adresu používateľa k iným údajom od spoločnosti Google.
 5. Inštalácii súborov cookie môže používateľ zabrániť nastavením softvéru prehliadača. Prevádzkovateľ však upozorňuje, že v tomto prípade používateľ nebude môcť plne využiť všetky funkcie portálu.
 6. Používaním portálu používateľ súhlasí so spracovaním údajov o ňom spoločnosťou Google spôsobom a za vyššie uvedenými účelmi. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môže byť odvolané kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti.
 7. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s kompletnými IP adresami by prevádzkovateľ chcel zdôrazniť, že tento internetový portál používa službu Google Analytics s rozšírením “_anonymizeIp ()” a preto sa adresy IP ďalej len skracujú, aby sa vylúčilo priame osobné prepojenie.

 

VI. Práva a povinnosti používateľa

  1. Používateľ je povinný dodržiavať pri činnosti na portáli morálku a postupovať spôsobom, ktorý je s morálnymi hodnotami v súlade. Berie tiež na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli a v diskusiách a komentároch sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä nesmie žiadnym spôsobom:
   • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, názoru či presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
   • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
   • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
   • odosielať príspevky s erotickým obsahom;
   • propagovať detskú pornografiu;
   • opakovane odosielať tie isté príspevky alebo ich na stránku opakovane kopírovať;
   • uvádzať odkazy na iné stránky bez komentára;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
   • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
   • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
   • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
   • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu danému subjektu spôsobiť ujmu, či spôsobiť inému subjektu prospech;
   • odosielať príspevky písané len veľkými písmenami;
   • používať užívateľské meno porušujúce vyššie uvedené zákazy;
   • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
  2. Používateľ najmä nesmie porušovať pravidlá a záväzné právne predpisy Slovenskej republiky v diskusiách, takisto nesmie brániť iným v diskusiách na portáli, prípadne diskusiu narúšať. Používateľ nesmie urážať a obťažovať iných používateľov.
  3. Používateľ vždy nesie zodpovednosť za svoju činnosť na portáli, najmä za činnosť, ktorá je v rozpore s pravidlami a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Používateľ sa nesmie prihlasovať na portál ako niekto iný, alebo iným podobným spôsobom zneužívať identitu iného používateľa alebo inej osoby.
  5. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
  6. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu (honorár).
  7. Používateľ nesmie na portáli propagovať seba alebo iné osoby, ak sú v takej pozícii, že by sa mohli chápať ako konkurencia prevádzkovateľa.
  8. Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje tieto Podmienky, prosím oznámte nám túto skutočnosť cez kontaktný formulár.

 

VII. Dodržiavanie právnych noriem

 1. Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach prevádzkovateľ poskytne údaje o používateľovi príslušným orgánom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

VIII. Autorské práva a ochranné známky a pravidlá pre pridávanie obrázkov, grafík, textov, zvukových záznamov a videozáznamov

 1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len obrázky, grafiky, texty, zvukové záznamy a videozáznamy (ďalej len fotografie a videá), ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora alebo bude pristupovať k fotografiám a videám s licenciami umožňujúcimi voľné šírenie, či bez licencie.
 2. Používateľ nesmie na portáli pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.
 3. Všetky značky a ochranné známky zverejnené na internetovom portáli a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam príslušného platného práva ochranných známok a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Ich samotné zverejnenie nevedie k záveru, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán!
 4. Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 1. a 3. sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na portál a to najmä avšak nielen do profilu, do odkazovaných ponúk, do diskusií, komentárov a ďalších sekcií portálu.
 5. Autorské práva na publikované objekty vytvorené prevádzkovateľom zostávajú výhradne vlastníctvom prevádzkovateľa portálu. Rozmnožovanie alebo používanie takejto grafiky, obrázkov, textov, zvukových záznamov a videozáznamov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

 

IX. Hypertextové odkazy a iné presmerovania

 1. V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na webové stránky tretích strán (“hypertextové odkazy”), ktoré nespadajú do zodpovednosti prevádzkovateľa, by povinnosť záväzkov nadobudla účinnosť iba vtedy, ak prevádzkovateľ pozná obsah a je technicky možné zabrániť použitiu v prípade nezákonného obsahu.
 2. Prevádzkovateľ týmto výslovne vyhlasuje, že v čase odkazovania nebol na stránkach, na ktoré je odkazované, rozpoznateľný žiaden nelegálny obsah.
 3. Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo pôvod odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých odkazovaných stránok, ktoré boli zmenené po zverejnení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a odkazy uvedené na vlastnom internetovom portáli prevádzkovateľa, ako aj na odkazované položky vo zverejnených ponukách, diskusných fórach, komentároch, zoznamoch odkazov, zoznamoch vytvorených prevádzkovateľom a vo všetkých ostatných formách databáz a sekciách portálu.
 4. Zodpovednosť za nelegálne, nesprávne alebo neúplné obsahy a najmä za škody spôsobené použitím alebo nepoužívaním takýchto poskytnutých informácií, je zodpovednosťou poskytovateľa stránky, na ktorú sa odkazuje a nie osobou, ktorá sa iba odvoláva na príslušné publikácie prostredníctvom odkazov.

 

X. Cena

 1. Prevádzkovateľ určí, ktorá služba je platená, v akom rozsahu a výške, informuje o tom požívateľa a požiada ho o vyjadrenie súhlasu, že takúto službu chce používať.

 

XI. Reklama na portáli

 1. Používateľ súhlasí s tým, že na portáli mu môže byť zobrazovaná reklama.

 

XII. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o dobe odstávok a o ukončení činnosti portálu. Neposkytuje tiež záruku na bezchybné, nepretržité fungovanie portálu a jeho zabezpečenie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bude spôsobená používateľovi v súvislosti s používaním služieb na portáli.
 2. Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí ponuky alebo celej ponuky, či častí portálu alebo celého portálu bez predchádzajúceho upozornenia alebo na dočasné či trvalé ukončenie prevádzky.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, komentárov v diskusiách a iný obsah vyplývajúci z činnosti používateľov na portáli. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory návštevníkov portálu a prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv (vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva) ani iných práv porušovaných používateľmi a z ich činnosti na portáli.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezodpovedať za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na zodpovednosť voči prevádzkovateľovi, ktoré sa vzťahujú na hmotné alebo relevantné škody spôsobené používaním alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukázal úmyselnú alebo hrubo nedbanlivú chybu.
 7. Prevádzkovateľ má povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok. Žiadne iné ďalšie povinnosti voči používateľom alebo tretím osobám nemá.
 8. Prevádzkovateľ má právo:
   a) Kedykoľvek zrušiť či pozastaviť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
   b) Kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.
   c) Kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
   d) Zmeniť bez súhlasu užívateľské prostredie, grafiku, vizuálnu stránku portálu ako aj obsahovú stránku a zameranie bez informovania používateľa o prevedení týchto zmien vopred.
 9. Používateľ je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikla z jeho činnosti, najmä pokutu a iné sankcie.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sú k dispozícii na stránke prevádzkovateľa www.topcena.sk.
 2. Každý používateľ portálu dáva jeho používaním faktický súhlas s týmito Podmienkami.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na portáli.
 4. Prevádzkovateľ nie je povinný používateľov informovať o zmene Podmienok.
 5. Účinná a platná je vždy posledná verzia Podmienok a je pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke TopCena.sk. Používateľ to berie na vedomie a súhlasí s tým. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Podmienky novým znením podmienok (ďalej len zmena podmienok). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke TopCena.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 7. Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok v platnom znení.
 8. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 21.11.2017

 

Registrovať účet
Vitajte na TopCena.sk!

Obnoviť heslo